Designing distance learning materials using a dialogic theory of language

  • Yusef Waghid

Abstract

This article deals with a dialogic theory of language as the guiding principle for learnercentred and interactive distance learning course materials. Constituted by the power of dialogue, a dialogic theory of language is used to develop an understanding of instructional design that embodies dynamism and flexibility. Such a notion of instructional design should engender practices that can bring about learner-centred course materials for distance learning. Hierdie artikel het te make met 'n dialogiese raalteorie wat as orienteringsbeginsel dien vir leer-gesentreerde en interaktiewe kursusmateriaal van afstandsleer. 'n Dialogiese taalteorie wat gekonstitueer word deur die mag van dialoog word gebruik om 'n begrip van instruksionele ontwerp te ontwikkel, wat dinamika en aanpasbaarheid omvat. Hierdie tipe instruksionele ontwerp behoort praktyke te kan genereer wat leer-gesentreerde kursusmateriaal vir afstandleer bewerkstellig.

Author Biography

Yusef Waghid
Stellenbosch University
Section
Articles