Non-optionality at Zulu L2 first syntax

  • Sibusisiwe Dube

Abstract

The Valueless Features Hypothesis of Eubank (1993/94; 1994; 1996) proposes that certain types of apparently optional syntactic processes that appear in initial and not in mature state grammars are due to a lack of specification of inflectional feature values at the initial state of grammatical knowledge. Thus the apparent optionality in the placement of medial adverbs vis-a-vis thematic or finite main verbs evident in the early stages of second language (L2) acquisition is attributed to non-transfer of the strength values of morphological features instantiated in the learners' first language (LJ). This paper provides experimental evidence from Zulu L2 acquisition of verb raising by English native speakers, which suggests non-optionality in the early developmental stages of L2 syntax. The paper suggests that the initial obligaloriness of a non-verb raising syntactic analysis evident in the early stages of Zulu L2 acquisition is LJ -based; indicating transfer of [- strong] Vfeatures in T instantiated in English. Die 'Valueless Features Hypothesis' van Eubank' (1993/94; 1994; 1996) stel voor dat sekere tipes skynbare opsionele sintaktiese prosesse wat by aanvanklike grammatikas voorkom, maar nie by grammatikas in 'n gevorderde stadium nie, die gevolg is van 'n gebrek aan spesifikasie van infleksionele kenmerkwaardes tydens die aanvanklike stadium van grammatikale kennis. Derhalwe word die skynbare opsionaliteit in die plasing van tussenbywoorde teenoor tematiese of hoofwerkwoorde in 'npersoonsvorm wat by die vroee stadiums van die aankweek van 'n tweede taal (L2) duidelik blyk, toegeskryf aan die nie-oordrag van die kragwaardes van morfologiese kenmerke wat in die leerder se eerste taal (LJ) geinstansieer is. Hierdie skripsie lewer eksperimentele bewyse van werkwoordverheffing by die aanleer van Zulu (L2) deur aangebore Engelssprekendes, wat nie-opsionaliteit in die vroee ontwikkelingstadia van L2- sinsleer suggereer. Die skripsie stel voor dat die aanvanklike verpligting van 'n niewerkwoordverhejJende sintaktiese ontleding, wat in die vroee stadium by die aanleer van Zulu L2 voorkom, L1-gebaseer is; wat dui op 'n oordrag van [- sterk} V-kenmerke in T wat in Engels geinstansieer is.

Author Biography

Sibusisiwe Dube
Assistant Director: Rainbow Language Services
Section
Articles