What is the actual medium of instruction in formerly black secondary schools? Current practice and its implications for language policy formulation

  • David Meyer

Abstract

This article was prompted by the response to the results of an earlier publication (Meyer 1995) which sought to establish actual practice regarding medium of instruction at matric level in formerly DET black secondary schools in what was then the Transvaal. The results of that investigation showed that the actual position regarding medium of instruction, primarily in the Northern Province, was that two-thirds of teachers and students followed a policy of using only English, while most of the remaining one-third pursued a policy of simultaneous use of English and a vernacular language. Fewer than five per cent of teachers and stitdents claimed to use only their first language as medium. This article reports on a series of chi;zllenges to the claim that English-only is the predominant medium, suggesting instead that the phenomenon of codeswitching or the simultaneous use of two languages is most common. The possible implications for medium of instruction policy formulation and implementation are briefly considered Die respons op die resultate van 'n vroeer publikasie (Meyer 1995) het tot hierdie artikel aanleiding gegee. Die vorige artikel het gepoog om vas te stel wat in werklikheid plaasvind ten opsigte van medium van onderrig op matriekvlak in voormalige ''DET' swart sekondere skole in die eertydse Transvaal. Die resultate van daardie ondersoek het getoon dat die werklike toestand ten opsigte van medium van onde"ig, vera/ in die Noordelike Provinsie, was dat twee derdes van die onderwysers en studente 'n beleid gevolg het van alleenlik Engels te gebruik, terwyl die meeste van die oorblywende een derde 'n beleid van die gelyktydige gebruik van Engels en die moedertaal gevolg het. Minder as vyf per sent van onderwysers en studente het beweer dat hulle net hulle moedertaal as medium gebruik het. Hierdie artikel berig oor 'n reeks uitdagings wat die bewering bevraagteken dat die alleen gebruik van Engels die oorwegende medium is. Daar word aangevoer dat die verskynsel van kodewisseling of die gelyktydige gebruik van twee tale eerder die algemene gebruik is. Die moontlike implikasies wat dit vir die medium van onde"igbeleidformulering en -implementering inhou word kortliks in oenskou ge,neem.
Section
Articles