Persuasion - South African language in action

Elaine Ridge

Abstract


The issue of which English should be privileged in South Africa has been hotly debated This
article argues against the binary thinking that has fuelled this debate. It contends that
standard English should be taught since it is the proper or appropriate choice in particular
contexts. Competence in standard English would extend and enhance learners' repertoires.
However, unless the richly textured variety of "other" Englishes is accommodated in the
classroom, there is a strong danger of what Phillipson (1992) terms linguicism. The article
argues that a possible means of exploring the richly textured varieties in use in South Africa
would be to focus on the choice of accent in radio advertisements. Some suggestions are
outlined as to how a critical awareness of the persuasive effict of particular accents in
particular contexts can be developed Finally, a plea is made for stylistic experimentation to
be honoured in South African classrooms as a further means of exploring the language
resources in South Africa.
Die debat random die soort Engels wat in Suid-Afrika bevoordeel behoort te word is nog
steeds aan die gang. In hierdie artikel word daar aangevoer dat dit die gevolg is van die
binere denke oor hierdie saak Daar word beweer dat Standaard-Engels onderrig behoort te
word aangesien dit die maak van 'n korrekte of geskikte keuse in bepaalde kontekste behels.
Vaardigheid in Standaard-Engels salleerders se repertoire uitbrei en versterk Dit beteken
egter nie dat die ryk tekstuurverskeidenheid van die "ander" soorte Engels in die k/askamer
buite rekening gelaat mag word nie. Indien dit sou gebeur, bestaan die gevaar van wat
Phil/ipson (1992) "linguisisme" noem. Volgens die artikel is die bestudering van radioadvertensies,
met die fokus op die keuse van k/em, 'n moontlike manier om die ryk
tekstuurverskeidenheid van Engels wat in Suid-Afrika gebruik word te ondersoek Bepaalde
voorstelle word aan die hand gedoen oor hoe 'n kritiese bewustheid ontwikkel kan word ten
opsigte van die vasstelling van die oorredende uitwerking wat 'n bepaalde aksentuering binne
bepaalde kontekste kan he. Ten s/otte word 'n pleidooi gelewer ten gunste van
eksperimentasie met sty/ in Suid-Afrikaanse k/askamers as 'n verdere wyse waarop bronne vir
taal in Suid-Afrika ondersoek kan word

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5785/11-2-218

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)
ISSN 2224-0012 (online); ISSN 0259-2312 (print)

Powered by OJS and hosted by since 2011.

 

(CC BY-NC-ND 4.0)

http://perlinguam.journals.ac.za/public/site/images/scholar/logo_copy_241

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help