Memory strategies and ESL vocabulary acquisition

  • Carisma Dreyer
  • Jeanette Brits

Abstract

This article compares the effectiveness of three learning strategies (memory strategies) for ESL vocabulary acquisition. Four intact ESL classes were divided into one control group and three treatment groups (keyword, semantic, and keyword-semantic). These Afrikaans-speaking standard 6 pupils then received 4 days of instruction. Both multiplechoice and cued-recall instruments were used to measure effects both 1 day and 9 days after instruction. The results indicated that for both the multiple-choice and cued-recall tests the combined keyword-semantic strategy differed statistically Significantly as well as practically significantly from the keyword method. The results, therefore, suggest that the combined keyword-semantic strategy increased retention above the other strategies. Hierdie artikel vergelyk die effektiwiteit van drie taalleerstrategiee (geheue strategiee) vir die aanleer van woordeskat met mekaar. Vier intak Engels tweedetaal klasse is verdeel in een kontrole groep en drie eksperimentele groepe (sleutelwoord, semantiese en 'n kombinasie van die sleutelwoord-semantiese strategiee). 'n Groep Afrikaanssprekende standerd ses leerlinge het vir 'n tydperk van vier dae onderrig in elk van bogenoemde strategiee ontvang. Multikeuse en "cued-recall" instrumente is gebruik om die effek van onderrig beide een dag en nege dae na eksperimentering te bepaal. Die resultate het aangetoon dat die gekombineerde sleutelwoord-semantiese strategie statisties betekenisvol sowel as prakties betekenisvol van die sleutelwoord strategie en die kontrole groep verskil het. Dit wil dus voorkom asof die gekombineerde sleutelwoord-semantiese strategie die mees belowende strategie is ten opsigte van die retensie van woordeskat.
Section
Articles