Does the teaching of thinking promote language acquisition?

  • Carol A. Puhl

Abstract

Combining the teaching of thinking skills and a second language seems a plausible way to promote language acquisition. The teaching of thinking is explained, with an example from the curriculum of de Bono. Arguments supporting the thinking-L2 combination come from theory, practice, its benefits to teaching skills, national needs, and successful implementation. Research literature is reviewed, and a major study in South Africa is summarized. Die kombinasie van die onderrig van denkvaardighede en tweede taal blyk 'n aanneemlike metode om taalverwerwing te bevorder. Die onderrig van denke word aangedui, met 'n voorbeeld uit die kurrikulum van De Bono. Argumente wat die kombinasie van denke en tweede taal ondersteun, word gebaseer op teorie, praktyk, voordele vir onderwysvaardighede, nasionale behoeftes, en suksesvolle toepassing. Navorsingsartikels word in oi!nskou geneem, en 'n belangrike navorsingstudie word opgesom.
Section
Articles