The design of computer software for learning Latin

  • Jo-Marie Claassen

Abstract

This article formulates a possible theoretical basis for computer-aided learning of Latin. Computer aid cannot be a substitute for conventional teaching, but can offer the sort of selfpaced drill for which a university beginners' course has no time. Spheres of competence to be addressed are: vocabulary, morphology and syntax. Computer exercises must be adapted to the didactic philosophy underlying the general teaching course to which students are subjected. After a brief review of cu"ently available material, the author describes and assesses the success of material produced at the University of Stellenbosch. Hierdie artikel formuleer 'n moontlike teoretiese basis vir rekenaarhulp vir die aanleer van Latyn Rekenaarhulp kan nie normale ondemg vervang nie, maar kan die student die soort eie-pas oefening bied waarvoor daar nie binne 'n normale universiteit-beginnersklas tyd is nie. Kennisvaardighede wat aangespreek moet word, is: woordeskat, vormleer en sinsbou. Rekenaaroefeninge moet aangepas word by die ondemgfilosofie onderliggend aan die bepaalde ondemgkursus waaraan studente onderworpe is. Na 'n kart oorsig oor huidigbeskikbare materiaal, beskryf die outeur rekenaarmateriaal wat by die Universiteit Stellenbosch ontwikkel is, en ondersoek die doeltreffendheid daarvan.
Section
Articles