Grammatical consciousness-raising: a problem-solving, process-focused approach

  • Wendy R. Kilfoil

Abstract

How can we address the teaching of English as a second language in South African secondary schools given what we know about the nature of language acquisition, learners' lack of exposure to mother tongue English speakers and their widely divergent language experience at primary school/eve!? This paper argues that grammatical consciousness-raising should be the basis of the secondary school syllabus. Current syllabuses do not adequately consider language acquisition processes. Although their aims are defined as 'communicative: syllabuses continue to focus on what language should be taught, with the result that they remain essentially lists of structures and functions. Syllabuses should be completely redesigned to develop a coherent process-focused, problemsolving approach to second language teaching. At the moment there is a distinct reluctance to make any definitive pronouncements about the place of language instruction in the classroom. This has a detrimental effect on both teachers and learners. The only way to cope with the developing language needs of the learner in the secondary school is through a more conscious study of how language is used in natural discourse. A more deliberate language control on the part of the learner will enhance the efficacy of extensive listening, speaking, reading and writing activities designed to supply input which is a necessary but not sufficient criterion for acquisition at this leveL Hoe kan ons die onderrig van Engels as 'n tweede taal in Suid-Afrikaanse sekondere skole aanspreek, gegee ons kennis van die aard van taalverwerwing, die leerders se gebrek aan blootstelling aan Engels-moederlaalsprekers en hul uiteenlopende taalondervinding op laerskoolvlak? Hierdie arlikel voer aan dat grammatikale bewustheidsopskerping die basis van die sekondere skoolleerplan behoorl te wees. Huidige leerplanne neem nie taalverwerwingsprosesse voldoende in ag nie. Alhoewel hulle doelstellings as kommunikatief beskryf word, fokus leerplanne steeds op wafter taalinhoude onderrig moet word. Gevolglik bly leerplanne hoofsaaklik lyste van strukture en funksies. Leerplanne behoorl heeltemal herontwerp te word om 'n samehangende proses-gefokusde, probleemoplossingsbenadering tot tweede taalonderrig te ontwikkel. Tans is daar 'n duidelike onwilligheid om enige definitiewe uitspraak te !ewer oor die plek van taalonderrig in die klaskamer. Dit het 'n nadelige uitwerking op onderwysers en ook die leerders. Die enigste manier waarop die ontwikkelende taalbehoeftes van die sekondere skoolleerling geakkommodeer kan word, is deur 'n meer bewuste studie te maak van hoe taal in 'n natuurlike diskoers gebruik word. 'n Meer doelbewuste taalbeheer aan die kant van die leerder sal die doeltreffendheid van ekstensiewe luister-, praat-, lees- en skryfaktiwiteite bevorder. Hierdie aktiwiteite verskaf die nodige taalinsette, maar is op sigself onvoldoende om taalverwerwing op hierdie vlak te verseker.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Articles