Alternative literacy training for business and industry

Justus C. Roux

Abstract


Because there is an enomwus need for literacy training in a developing country like South
Africa, various organisations, including government departments, have embarked upon
devising and presenting courses to meet this demand. Despite the useful and meritorious
work done across the country, a certain measure of doubt is cast upon the effectiveness of
these courses by questions raised about the basic approaches regarding the role of the
instructor, the learner and the course material.
It is argued that a literacy course, widely used in business and industry, is not conducive
to optima/learning. This conviction is strengthened by examining the nature and contents of
the teaching material and the proposed method of instruction. An alternative literacy
programme based on a suggestopedic!SALT method, currently in the process of being
applied in a mining environment, is presented as a possible viable alternative. However, the
application of this approach presupposes the adequate training of instructors. While it has
become practice that any literate person may in principle qualify as a literacy instructor, it
is suggested that effective literacy training can take place only when administered by suitably
qualified instructors and not merely by willing individuals.
Omdat daar 'n geweldige behoefte is aan geletterdheidsopleiding in 'n ontwikkelende land
soos Suid Afrika, het verskeie organisasies, insluitende regeringsdepartemente, onderneem
om kursusse te ontwerp en aan te bied om in hierdie behoefte te voorsien. Ten spyte van
nuttige en verdienstelike werkwat deurdie land gedoen is, is daar 'n mate van twyfel oordie
effektiwiteit daarvan a$ gevolg van vrae wat ontstaan het oor basiese benaderings ten opsigte
van die rol van die instrukteur, die leerder en die kursus-materiaal.
Daar word geredeneer dat 'n geletterdheidskursus wat algemeen gebruik word, onder
andere in die sake- en industriele wereld, nie bevorderlik is vir optimale leer nie. Hierdie
oortuiging is versterk deur 'n ondersoek van die aard en inhoud van die kursusmateriaal,
asook die voorgestelde onderrigmetode.
'n Alternatiewe geletterdheidsprogram, gebaseer op 'n suggestopediese/SALT-metode
wat tans in' n mynomgewing toegepas word, word as' n moontlike lewensvatbare alternatief
aangebied. Die toepassing van die benadering veronderstel egter voldoende opleiding van
instrukteurs. T erwyl dit in die praktyk algemeen aanvaar word dat enige geletterde per soon
in beginsel kwalifiseer om as geletterdheidsinstrukteur op te tree, word voorgestel dat
effektiewe geletterdheidsopleiding alleenlik kan plaasvind wanneer dit geadministreer word
deur opgeleide instrukteurs en nie deur enige gewillige individu nie.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5785/6-1-355

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)
ISSN 2224-0012 (online); ISSN 0259-2312 (print)

Powered by OJS and hosted by since 2011.

 

(CC BY-NC-ND 4.0)

http://perlinguam.journals.ac.za/public/site/images/scholar/logo_copy_241

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help