Suggestopedic/SALT research in English Literature

  • Jennifer Wilson

Abstract

This is a report of research. carried out under the auspices of the Institute for Language Teaching, University of Stellenbosch,l at the Cape Town College of Education. The study tests and evaluates a Remedial Literature Course for English-speaking college students using Suggestopedia!SALT. The subjects in _the remedial and normative groups were English-speaking students in the senior primary class. A ten-week suggestopedic!SALT English Literature Course was developed for the remedial course. Two measuring instruments were used: an English Literary Concepts Test and an Opinionnaire on attitudes towards EnglishLiterature. The validation, treatment and analysis oft he data are discussed. Conclusions and recommendations follow. Die verslag handel oor navorsing aan die Kaapstadse Onderwyskollege onder die beskerming van dielnstituutvir Taalonderrig van die UniversiteitvanStellenbosch.Die ondersoek toets en evalueer 'n remedierende letterkunde kursus vir Engelssprekende kollegestudente waar Suggestopedagogiek!SALT gebruik is. Die studente in die remedierende ennormatiewe groepe was Engelssprekend en in die senior-primere klas. 'n Suggestopediese!SALT Engelsletterkunde- kursus wat 10 weke sou duur, is vir die remedierende kursus ontwerp. Twee meetinstrumente is gebruik: 'n toets van Engels-literere konsepte en' n vraelys oor houdings ten opsigte van Engels-letterkunde. Die geldigverklaring. behandeling en ontleding van data word bespreek. Gevolgtrekkings en aanbevelings volg.
Section
Articles