Black education in South Africa: issues, problems and perspectives

Alex Thembela

Abstract


In this article Professor Thembela, Vice-Chairman of the Board of Trustees, UPTTRAIL
Trust*, sketches some of the issues which constitute major problems in the education of
black South Africans. In the first place the discontinuity between the pupils' traditional
home background and a Westernized system of education creates severe obstacles. They
are aggravated by the fact that black culture is itself in transition. by the contempt with
which black culture was regarded by the colonialists and by the discriminatory political
practices which denied black education adequate provision.
Other issues that further complicate black education are:
* the second language medium of instruction which has been adopted for the purpose
of securing international participation but which doubles the burden on the black
learner and contributes to an appalling failure rate
* the inadequate qualifications of black teachers
* inadequate financing of black education
* the impoverished communities from which black pupils and teachers come
* the perception among many black pupils that their education is inferior
* the situation of cultural, social and political conflict created by the development of
black education.
To remedy such a situation, intervention of an exceptional nature is needed. The
UPTTRAIL project promises to provide such intervention.
In hierdie artikel skets Professor Thembela, Vise-voorsitter van die Raad van Trustees,
UPTTRAIL Trust, van die hoofprobleme in die swart onderwys in Suid-Afrika. In die eerste
plek veroorsaak die gaping tussen die leerlinge se tradisionele huislike agtergrond en 'n
verwesterse onderwysstelsel geweldige probleme. Dit word vererger deur die oorgangsfase
waarin die swart kultuur homselfbevind, deur die minagting waarmee die swart
kultuur deur die kolonialiste beskou is en deur die diskriminerende politieke wanpraktyke
wat die swart onderwys baie ontse het. Ander sake wat swart onderwys verder kompliseer, is
* die .gebruik van die tweede taal as onderrigmedium wat aanvaar is om internasionale
deelname teverseker, maarwatdie lasopdie swart leer ling verdubbel het enbygedra
het tot 'n geweldige druipsyfer
* die onvoldoende kwalifikasies van swart onderwysers
* onvoldoende fondse vir swart onderwys
* die verarmde gemeenskappe waaruit swart leerlinge en onderwysers kom
* die persepsie onder baie swart leerlinge dat hul onderwys minderwaardig is
* die kulturele, sosiale en politieke konflik wat deur die ontwikkeling van swart
onderwys geskep is.
Om hierdie probleem op te Ios is ingryping van buitengewone aard nodi g. Die UPTJRAILprojek
het die soort ingryping ten doel.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5785/5-1-445

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)
ISSN 2224-0012 (online); ISSN 0259-2312 (print)

Powered by OJS and hosted by since 2011.

 

(CC BY-NC-ND 4.0)

http://perlinguam.journals.ac.za/public/site/images/scholar/logo_copy_241

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help