The multilingual person in society

  • Carol A. Puhl

Abstract

Half of the people of the world speak two or more languages. This paper explores the language choice from the perspective of the multilingual person. It distinguishes between the individual and private (inner world) needs of the Ll speaker and the socio-cultural (outer world) needs of the L2 speaker. It examines the multilingual situation in USA and compares it with the situation in Southern Africa, highlighting both similarities and differences. Die helfte van die mense in die wereldpraat twee ofmeer tale. Hierdie artikel ondersoek die taalkeuse vanuit die perspektief van die veeltalige per soon. Daar word onderskei tussen die individuele. private (binnewereld) behoeftes van die moedertaalspreker en die sosio-kulturele (buitewereld) behoeftes van die tweedetaalspreker. Die veeltalige situasie in die VSA word ondersoek en vergelyk met die situasie in Suidelike Afrika, met spesiale aandag aan ooreenkomste en verskille.
Section
Articles