An analysis of four variables in a Xhosa communicative test for senior L2 pupils

  • D.S. Gxilishe

Abstract

This article analyses the results of a Xhosa communicative language test described in a previous article (Gxilishe 1987) against the background of four variables- the sex and home language of the testees, the grade (level) on which they took Xhosa at school, and the area in which the particular schools were located. The author also compares the test results with those obtained in the oral examinations administered at school as part of the Cape Senior Certificate Examination. Hierdie artikel ontleed die resultate van 'n kommunikatiewc taaltoets in Xhosa wat in 'n vorige artikel (Gxilishe 1987) beskryf is teen die agtergrond van vier veranderlikesdie geslag en huistaal van die getoetsdes, die graad waarop hulle Xhosa op skool geneem het en die gebied waarin die spesifieke skole gelei~ is. Die skrywer vergelyk ook die toetsuitslae met die behaal in die mondelinge eksamens van die skool as deel van die Kaapse Senior Sertifikaat-eksamen
Section
Articles