A Xhosa communicative test for senior L2 pupils

  • D.S. Gxilishe

Abstract

The writer shows to what extent the aims of the Xhosa syllabus for the Senior Certificate examination (Higher and Standard Grade) under the Cape Education Department are met by constructing and administering an oral proficiency test in Xhosa. The writer takes into account the two main objectives of the syllabus: to use the communication means in every day situations and to develop the listening and speaking skills of the pupils. The emphasis of the test items is not on linguistic accuracy but on the pupil's ability to function effectively through language in particular settings and contexts. The validity, reliability and practicability of the test are discussed as well as the trial test and the administration. Die skrywer wys in watter mate die doelstellings van die Xhosaleerplan vir die Senior Sertifikaat-eksamen (Hoer en Standaard Graad) van die Kaapse Onderwysdepartement bereik word deur die samestelling en toepassing van 'n vaardigheidstoets in mondelinge werk. Die skrywer neem die twee hoofdoelstellings van die leerplan in ag, nl. om die bedrewenheid om te kommunikeer in alledaagse situasies te gebruik en die luister- en mondelinge vermoe van die Ieerlinge te ontwikkel. Die klem van die toetsitems val nie op taalkundige akkuraatheid nie, maar op die vermoe van die leerlinge om in spesifieke situasies en omstandighede doeltreffend te kommunikeer. Die geldigheid, betroubaarheid en uitvoerbaarheid van die toets word bespreek asook die voorlopige toets en die administrasie daarvan.
Section
Articles