A Xhosa communicative test for senior L2 pupils

D.S. Gxilishe

Abstract


The writer shows to what extent the aims of the Xhosa syllabus for the Senior
Certificate examination (Higher and Standard Grade) under the Cape Education
Department are met by constructing and administering an oral proficiency test in
Xhosa. The writer takes into account the two main objectives of the syllabus: to use
the communication means in every day situations and to develop the listening and
speaking skills of the pupils. The emphasis of the test items is not on linguistic
accuracy but on the pupil's ability to function effectively through language in
particular settings and contexts. The validity, reliability and practicability of the test
are discussed as well as the trial test and the administration.
Die skrywer wys in watter mate die doelstellings van die Xhosaleerplan vir die Senior
Sertifikaat-eksamen (Hoer en Standaard Graad) van die Kaapse Onderwysdepartement
bereik word deur die samestelling en toepassing van 'n vaardigheidstoets in
mondelinge werk. Die skrywer neem die twee hoofdoelstellings van die leerplan in ag,
nl. om die bedrewenheid om te kommunikeer in alledaagse situasies te gebruik en die
luister- en mondelinge vermoe van die Ieerlinge te ontwikkel. Die klem van die
toetsitems val nie op taalkundige akkuraatheid nie, maar op die vermoe van die
leerlinge om in spesifieke situasies en omstandighede doeltreffend te kommunikeer.
Die geldigheid, betroubaarheid en uitvoerbaarheid van die toets word bespreek asook
die voorlopige toets en die administrasie daarvan.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5785/3-2-468

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)
ISSN 2224-0012 (online); ISSN 0259-2312 (print)

Powered by OJS and hosted by since 2011.

 

(CC BY-NC-ND 4.0)

http://perlinguam.journals.ac.za/public/site/images/scholar/logo_copy_241

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help