Designing an Afrikaans (third language) communicative syllabus

  • N. Rousseau
  • M.S. Odendaal

Abstract

When the new communicative syllabuses for Afrikaans as a third language were introduced in the primary schools in Transkei the problem arose: the teachers who had to implement the syllabuses were not trained in the communicative approach. A communicative syllabus had to be designed for teacher training colleges to train teachers in the methodology as well as improve their proficiency in Afrikaans. This paper describes the needs analysis that was conducted as the basis for the syllabus and gives an outline of the syllabus that was designed. Toe die nuwe kommunikatiewe sillabusse ~n Afrikaans as 'n derde taal in die primere skole in Transkei ingevoer is, het dit tot die volgende ernstige probleme gelei: Die onderwys~rs wat die nuwe sillabusse moes gebruik was nie opgelei in die kommunikatiewe benadering nie. 'n Kommunikatiewe sillabus moes dus ontwerp word in die onderwyserskolleges om die onderwysers in die metodologie op te lei sowel as om hulle taalvaardigheid in Afrikaans te verbeter. Hierdie artikel beskryf die behoefte-analise wat as 'n basis in die sillabus gedien het en beskryf in bree trekke die sillabus wat ontwerp is.
Section
Articles