The microcomputer: A tool for personal language learning

  • David H. Wyatt

Abstract

Computer-assisted methods of teaching and learning languages have been surrounded by controversy and debate for over a decade. In 1979, however, microcomputers began to appear in a form suitable for educational applications, offering for the first time an alternative to both the cost and the approach of large computer systems. The impact of the microcomputer has been limited by a number of factors, and microcomputerassisted learning is still in a relative state of infancy. The main implications for language teaching and learning are only now beginning to be understood, just as the limiting factors are starting to disappear. This paper will assess the present situation and outline some likely future developments in the use of microcomputers in language learning. Rekenaargesteunde metodes by die onderrig en aanleer van tale is reeds meer as 'n dekade lank omgewe deur meningsverskil. In 1979 egter het mikrorekenaars hulle verskyning begin maak in 'n toepaslike vorm vir opvoedkundige doeleindes. Vir die eerste keer was daar 'n alternatief vir die koste verbonde aan en die benaderingswyse van groot rekenaarstelsels. Die trefkrag van die mikrorekenaar is deur 'n aantal faktore gekortwiek en rekenaargesteunde onderrig is steeds in sy kinderskoene. Die belangrikste implikasies vir die aanleer en onderrig van tale begin nou eers deurdring soos die beperkende faktore begin verdwyn. Hierdie artikel takseer die huidige situasie en omlyn moontlike toekomstige ontwikkelings vir die gebruik van mikrorekenaars by taalaanleer.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Articles