Iingxoxobunzululwazi zaseAfrika Ngokufa Kolwimi: izizathu neendlela zokukhawulelana nokufa kolwimi

African scientific discussions on language death: reasons for, and methods of, dealing with language death

  • Mlamli Diko University of South Africa

Abstract

Eli nqaku ligxile ekugrombonceni, ngeembono zelingwistiki, malunga nezizathu ezikhokelela ekutshabalaleni kolwimi ekungaba sisiXhosa, isiZulu, Xitsonga njalo njalo – oko kukuthi, iilwimi zomthonyama. IsiThako Sokufa Kolwimi sisetyenziswa njengesithako esigqwesayo ukubonisa ukuba iingxaki zokufa kolwimi kudala zikho. Nakubeni kunjalo, inqaku eli limi kwimbono ethi ufundonzulu ngokutshaba kolwimi ngumba omtsha nakubeni, ngokweengxaki, kudala ukho njengoko kubonakala nakwibali laseBhayibhileni nefuthe lobukoloniyali kumazwe ngamazwe aseAfrika. Ukuqhuba iingxoxobunzululwazi, kuboniswa ubungozi intlalo ejongene nabo xa kungekho nzame zaneleyo ezenziwayo ukukhusela nokusindisa iilwimi, ingakumbi iilwimi zomgquba. Ebuthunjini beengxoxobunzululwazi, kuya kuvela ngakumbi nangakumbi ukuba iipolisi zolwimi ziyaqulunqwa, kanti kolo qulunqo kukho ukufa okuncathamileyo okungakhokelela ekutshabeni kolwimi. Umsantsa ophawulekileyo, njengoko kuphengululwe uncwadi, nekuthi kuzanywe ukuba uvalwe, ngowokuba ufundonzulu ngokutshaba kolwimi lunqongophele eAfrika, nto leyo ikhwinisayo. Okona kuyinqontsonqa eyingxubakaxaka kukuba uphuhliso lolwimi luthatha ixesha elide kodwa ukufa kolwimi kuthatha ixesha nje elifutshane. Ekugqibeleni, eli nqaku livala umkhusane ngelithi, umba wophuhliso nokhuliso wolwimi kudingeka ukuba uthathelwe ingqalelo kuba asinto inokusuka yenziwe ize igqitywe ngexesha elifutshane. Iingcebiso malunga neengxoxobunzululwazi ezithe zanyuswa zibekwa ngendlela exoxayo nephendlayo ngethemba lokuba iingcali zolwimi ziza kuthabathisa apho eli nqaku liphele khona.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mlamli Diko, University of South Africa
Mlamli Diko is a lecturer and researcher at the University of South Africa (UNISA) in the Department of African Languages. Specifically, he lectures on language and literature. His research interests focus predominantly on indigenous African languages, traditional and modern literature, Indigenous Knowledge Systems (IKS), and issues concerning colonialism and its influence in the South African context. E-mail: dikom@unisa.ac.za 
Published
2023-08-14
Section
Articles