Die probleem van hoere ongeletterheid: is skryfonderrig op skool aandadig?

Ria Smuts

Abstract


Die verskynsel dat universiteitstudente nie in staat is om te voldoen aan dosente se eise ten
opsigte van hul taalbeheer nie, het aanleiding gegee tot 'n studie wat onder
Afrikaanssprekende eerstejaarstudente ondemeem is. Die eksperimentele groep is saamgestel
uit studente uit die geesteswetenskappe, wat Afrikaans as vak volg, en studente uit die
natuurwetenskappe en handelswetenskappe, wat nie 'n taal as vereiste vak hoef te volg nie.
Hulle reaksie op hul ervaring van stelonderrig op skool en hul ervaring van die eise wat aan
die universiteit gestel_word t.o. v. hul taalvermoe is ondersoek Op grand daarvan is onder
andere bevind dat studente wat probleme het om te voldoen aan die eise van akademiese
diskoers geen skoling gekry het in die hantering van eksposisionele teks nie. Die studie toon
die noodsaaklikheid om die huidige eksamenstelsel te herstruktureer. Leerlinge gee voorkeur
aan sekere tipes opstelle, afhangend van hul geslag en studierigting. Die eksamenstelsel stet
leerlinge in staat om sekere opsteltipes konsekwent te ontduik - juis die tipes wat hulle sou
toerus vir die idse van die universiteit.
The phenomenon that university students fail to comply with the demands of their lecturers
as regards their level of linguistic competency, has led to a study which was conducted among
Afrikaans speaking first year university students. The experimental group consisted of
students from the faculties of human sciences, who were studying Afrikaans at university
level, as well as students from the natural and commercial sciences, who were not taking any
Afrikaans course. Their reaction to the writing instruction they had received in school, as
well as their experience of writing problems posed by academic· discourse, was examined.
The results show that students who find it difficult to cope with the demands of academic
writing, have usually not received any training in expository writing. The study underlines the
need for restructuring the examination. Students show preferences for certain types of
composition, depending on their sex and course of study. The examination system makes it
possible_ for scholars to avoid certain types of discourse consistently - exactly those types
which would have equipped them for the demands made by the university.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5785/9-2-249

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)
ISSN 2224-0012 (online); ISSN 0259-2312 (print)

Powered by OJS and hosted by since 2011.

http://perlinguam.journals.ac.za/public/site/images/scholar/logo_copy_241

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help