Stories and story telling in first-levellanguage learning: a re-evaluation

  • Robert W. Blair

Abstract

This paper proposes that in the midst of all our theories on language teaching and language learning, we might have overlooked an age-old tool that has always been at the disposal of mankind; the telling of stories. Attention is drawn to how some have found in stories and story telling a driving force of natural language acquisition, a key that can unlock the intuitive faculties ofthe mind. A case is being made out for the re-instalment of stories and associated activities as a means of real, heart-felt functional communication in a foreign language, rather than through a direct assault on the structure of the language itself. Met hierdie artikel word daar voorgestel dat daar opnuut gekyk moet word na 'n hulpmiddel wat so oud is as die mensheid self en wat nog altyd tot ons beskikking was, naamlik stories en die vertel daarvan. Die aandag word daarop gevestig dat daar persone is wat in stories en die verbale oordrag daarvan 'n stukrag ontdek het tot natuurlike taalvaardigheid, 'n sleutel tot die intultiewe breinfunksies. Daar word 'n saak uitgemaak vir die terugkeer na stories en gepaardgaande aktiwiteite as middel tot 'n egte, diep deurleefde en funksionele wyse van kommunikasie in 'n vreemde taal, eerder as 'n direkte aanslag op die taalstruktuur self.
Section
Articles